REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego olabela.pl

 I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego www.olabela.pl

2. Sprzedawcą jest Aleksandra Michalik Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ul. Tyska 15G 43-176 Gostyń, Numer NIP 6351648913
Numer REGON 243697961

3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

4. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.

6. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

8. Klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zakupionego produktu bez podawania przyczyny. Do wykonania niniejszego uprawnienia wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie o jego wykonaniu przed upływem powyżej wskazanego terminu na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu lub w inny dowolny sposób. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w niezwłocznie w terminie późniejszym jednakże nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu 80% ceny sprzedaży towarów ciętych z metra wraz z kosztem dostawy – z zastrzeżeniem, że Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeśli Konsument wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę - przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.).

II. Rejestracja Klienta.

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży możliwa jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym bądź też zakup jednorazowy.

2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez Sprzedawcę do Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania. Udostępnianie danych do logowania osobom trzecim będzie skutkowało blokowaniem konta klienta.

4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

III. Dane osobowe.

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

a) imię i nazwisko,

b) adres poczty elektronicznej,

c) adres zamieszkania,

d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

e) telefon kontaktowy,

f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży.

1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu internetowego.

2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.

4. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.

6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne. 
Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia. W przypadku nieodebrania przesyłki paczkomatowej lub kurierskiej, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kwoty zwrotu w identycznej wartości (lub wyższej) co kwota wysyłki wykazana na fakturze sprzedaży. 

7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem. Pobranie dla nowego klienta jest możliwe dopiero po pierwszym przedpłaconym zamówieniu. Dla stałych klientów z pozytywną historią jest ustalane indywidualnie. Nieodebranie przesyłki pobraniowej będzie skutkować brakiem możliwości ponownej wysyłki za pobraniem (administrator sklepu ma prawo zmienić formę zapłaty na przedpłatę).

8. Sprzedawca wystawia fakturę VAT w postaci elektronicznej (PDF). Faktura wysyłana jest w chwili przygotowania zamówienia do wysyłki i wysyłana jest na adres mailowy Klienta w postaci pliku PDF. Faktura nie jest wysyłana pocztą ani w paczce z zamówieniem.

9. Zamówienia złożone i nieopłacone w przeciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia mogą być anulowane przez Sprzedawcę bez wcześniejszego kontaktu z Klientem.

10. Materiał danego rodzaju (jednego wzoru/koloru) zamówiony w ilości przekraczającej 5m może być dostarczony w więcej, niż jednym kawałku. Cięcia dłuższe niż 3 metry mogą mieć drobne wady produkcyjne. Jeśli wada znajduje się w środku cięcia, dodamy kilka centymetrów, aby zniwelować różnicę.

11. Akceptując regulamin klient zgadza się na otrzymanie faktury elektronicznej w postaci PDF i wyraża wolę otrzymania takiej faktury na podany przy rejestracji adres e-mail.

12. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

V. Postępowanie reklamacyjne.

1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

a) określenie reklamowanego produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. 

5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

6. Reklamacje, dotyczące wad produkcyjnych lub nieprawidłowego odmierzenia towarów, będą uwzględniane wyłącznie w przypadku towaru, który nie był używany, nie został w żaden sposób uszkodzony, jest kompletny i w przypadku materiałów nie pocięty.

7. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

Pisemnie PPHU Aleksandra Michalik, ul. Tyska 15G, 43-176 Gostyń

 w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ola@olabela.pl

8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Klienta na adres:

PPHU Aleksandra Michalik, ul. Tyska 15G, 43-176 Gostyń

11. POZOSTAŁE, WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI:

11.1 Towar pocięty przez klienta (wykrój, uszkodzenie mechaniczne) nie podlega reklamacji.

11.2 Granica błędu uciętego materiału wynosi +/- 2-5 cm.

11.3 Kolory produktów mogą różnić się ze względu na ustawienia komputera; kolor produktu nie może być podstawą do reklamowania towaru.

11.4 W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta i zwrotu paczki do Sprzedawcy przez firmę kurierską, Sprzedawca zastrzega, że ponowna wysyłka paczki zostanie zrealizowana po pokryciu przez Klienta kosztu zwrotu paczki oraz kosztu ponownej wysyłki. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy przez Klienta (bez ponownej wysyłki paczki), Sprzedawca pomniejszy kwotę zwrotu o koszty wysyłki i zwrotu paczki do Sprzedawcy.

11.5 Reklamacji nie podlega lewa strona materiału.

11.6 Zwrot w walucie EURO, $ lub GBP możliwy jest tylko na konto PayPal.

11.7 Dokonując zakupów w sklepie Internetowym www.olabela.pl akceptują Państwo powyższe warunki.

VI. Różnice kolorystyczne.

1. Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby kolory wyświetlane na monitorze wiernie odwzorowywały kolory zamawianego towaru, mogą wystąpić nieznaczne różnice. Wynikają one z innych ustawień (parametrów) Twojego monitora. Zalecamy ustawić kontrast w ten sposób, aby białe pola nie świeciły zbyt jaskrawo w stosunku do jasnych powierzchni obok monitora w pomieszczeniu, w którym przebywamy. W szczególności nie powinniśmy mieć za monitorem jasnego okna albo innego, mocnego źródła światła. Wiernemu odwzorowaniu kolorów sprzyja także światło dzienne w pomieszczeniu. Ważna jest również jakość kolorów wyświetlana na Twoim monitorze.

2. Monitory LCD wyświetlają żywe kolory. Aby uzyskać jak najlepszą jakość kolorów na monitorze, należy ustawić co najmniej 32-bitową głębię kolorów. Otwórz okno Ustawienia ekranu, klikając przycisk Start, klikając kolejno polecenia Panel sterowania, Wygląd i personalizacja, Personalizacja, a następnie klikając polecenie Ustawienia ekranu. W obszarze Kolory wybierz opcję Najwyższa (32 bity), a następnie kliknij przycisk OK.

VII. Treści cyfrowe i ich zakup w sklepie Olabela.pl

1. Olabela.pl w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia treści cyfrowe. W przypadku zakupu produktów fizycznych i cyfrowych z płatnością za pobraniem (w jednym zamówieniu), po opłaceniu i otrzymaniu paczki należy skontaktować się ze sklepem w celu odblokowania dostępu. 

2. Informacje o aktualnie dostępnych w Sklepie rodzajach treści cyfrowych oraz o samych treściach cyfrowych zamieszczane są na stronach internetowych Sklepu.

3. Możliwość dokonania Zakupu Treści Cyfrowych posiada wyłącznie Klient posiadający Konto, który zalogował się w Sklepie. Klient może dokonać zakupu jedynie na własne potrzeby. Licencja na sprzedaż uszytych rzeczy występuje poprzez zakup na swoje i tylko swoje dane osobowe. Klient dokonuje zakupu WE WŁASNYM IMIENIU. ZABRONIONE JEST KUPNO W IMIENIU INNEJ OSOBY, NA PREZENT ETC. KLIENCI NIE RESPEKTUJĄCY POWYŻSZEGO BĘDĄ BLOKOWANI. 

4. Prezentowane w ramach sklepu treści cyfrowe mogą być ograniczone ilościowo, a ich dostęp czasowo.

5. W trakcie procesu składania oferty Zakupu Klient powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Koszyku.

6. Po złożeniu przez Klienta oferty oraz po dokonaniu płatności Klient otrzyma od Olabela.pl wiadomość elektroniczną w postaci e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą wysłania przez Olabela potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Olabela.pl a Klientem zawierana jest umowa o dostawę Treści Cyfrowej na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.

7. Treści cyfrowe udostępniane są Klientowi w ramach jego Konta, w dziale Moje zamówienia.

8. Zakładka Moje zamówienia zawiera informacje o wszystkich treściach cyfrowych jakie zostały nabyte przez Klienta. Klient, w zależności od stosowanego w odniesieniu do danej treści cyfrowej systemu zabezpieczenia, ma możliwość wielokrotnego pobierania tej treści na posiadane przez siebie urządzenia.

Klient może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami:

9. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej tylko i wyłącznie na własny użytek. Udostępnianie swoich danych do logowania osobom trzecim jest nielegalne i niezgodne z Regulaminem.

10. Z zastrzeżeniem postanowienia ustępu 9 powyżej, Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania

11. Klient nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach

b) ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej

c) publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,

d) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,e) oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim

f) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej

12. Olabela.pl udziela Klientowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 3 odrębnych urządzeniach, W TYM 3 ODRĘBNYCH NUMERACH IP (telefon, tablet, komputer itp.).

13. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Olabela.pl jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Olabela.pl może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.

14. Olabela.pl zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Klientowi w przypadku naruszania przez niego warunków Regulaminu bądź przepisów obowiązującego prawa. Olabela.pl zastrzega sobie prawo do blokowania konta klienta co do którego istnieje podejrzenie o nieprzestrzeganiu powyższych zasad Regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.

4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.

5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl